top of page
Priory_PS_2022_Colour-291.JPG

حفاظت

اولویت اول ما رفاه فرزند شما است و این یک الزام قانونی است که مسائل مربوط به حمایت از کودک به مقامات مربوطه گزارش شود.  اگر می‌خواهید درباره این روش بیشتر بدانید، لطفاً به خط‌مشی حفاظت از کودک ما در زیر مراجعه کنید یا اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً با خانم C Ball، سرپرست تعیین‌شده حفاظتی ما، یا خانم A Matthews، دستیار حفاظتی ما صحبت کنید.

ایمن نگه داشتن کودکان در آموزش – قسمت 1 – سپتامبر 2021

سیاست حفاظتی و سیاست رویه

Adams Louise.jpg

خانم سی بال

سرب حفاظتی تعیین شده

خانم متیوز

سرب پاستورال و معاون حفاظت

Copy of Kennington Nicola.jpg

خانم N Kennington

سرب ایمنی آنلاین

bottom of page