top of page
Priory_PS_2022_Colour-288.JPG

فعالیت های فوق برنامه

در مدرسه ابتدایی ابتدایی، باشگاه ها قبل از شروع روز مدرسه، در زمان ناهار و پس از پایان روز مدرسه اجرا می شوند. ما در حال بازسازی طیف گسترده ای از فعالیت های فوق برنامه هستیم. در حال حاضر ما یک باشگاه ورزشی چند مهارتی برای هر کلاس کلیدی مرحله 2، جودو، باغبانی و تنیس روی میز ارائه می دهیم.  

جدیدترین جدول زمانی باشگاه ما که باید دنبال شود.

bottom of page